Volwassenen:

Veel volwassenen komen met klachten die te maken hebben met de uitspraak, het stemgebruik en de vloeiendheid. Meestal betreft het beroepssprekers, die in de uitoefening van hun beroep gehinderd worden door deze problemen. Daarnaast melden beroepssprekers zich aan die hun presentatievaardigheden willen uitbreiden. Bij stemtherapie werken we samen met de KNO-arts voor het evalueren van de conditie van de stembanden. Wanneer een KNO-ingreep noodzakelijk is vindt logopedische begeleiding voor en na de operatie plaats. Af en toe begeleiden we mensen die door een herseninfarct problemen hebben gekregen met de uitspraak of de taal. 


Kinderen:

De meeste kinderen komen met spraak/taalproblematiek. In de praktijk worden veel kinderen met gehoor-,  articulatie-, afwijkend mondgedrag en stemproblemen behandeld. Ook zien we regelmatig kinderen die bij de aanvang van het lees- en schrijfproces problemen hebben met de auditieve vaardigheden die nodig zijn bij het leren lezen en schrijven. Wanneer de behandeling van het betreffende kind een interdisciplinaire samenwerking vereist, werken wij samen met interne begeleiders op school, tandartsen/orthodontisten, fysiotherapeuten, speltherapeuten, orthopedagogen en ambulant begeleiders.